Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu ve Türkiye Yapı Sektöründe Araştırma

Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (European Construction Technology Platform-ECTP) Avrupa’nın ekonomik ve toplumsal hedeflerine ulaşabilmesi için yapılı çevrenin içerdiği tüm süreçlerin, yeni teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla daha etkin, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, Avrupa çapında inşaat sektörü ve yapılı çevreye ilişkin tüm alanlarda ihtiyaç duyulan araştırma konularını ve önceliklerini belirlemek amacıyla 2004 yılında kuruldu. Yapı teknolojisi platformunun genel ilgi alanları “yeraltı ulaşım sistemleri”, “kentler ve yapılar”, “yaşam kalitesi”, “malzemeler”, “ağlar”, “kültürel miras” ve “bilişim ve iletişim teknolojileri” olarak tanımlanıyor. Platformun biraraya getirdiği farklı ilgi grupları arasında, tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, malzeme ve ekipman üreticileri, işverenler ve proje yöneticileri, kullanıcılar, tüketiciler, hizmet sunucuları, iş ve meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversiteler, kent ve bölge yönetimleri bulunuyor.

Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu tarafından yürütülmekte olan AB destekli ENABLE projesi, yapı teknolojisi konusunda Avrupa ölçeğinde ve ulusal düzeydeki öncelikleri belirlemeyi, Avrupa Yapı Teknolojisi’ni geliştirmeyi ve üye devletlerde Ulusal Yapı Teknolojisi Platformları kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Şu anda Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Polonya, Slovenya ve İspanya’da bu konuda ulusal platformlar bulunuyor. Diğer ülkelerde de kurulması için başlatılan girişim kapsamında, İrlanda, İtalya ve Türkiye’de konuyla ilgili toplantılar düzenleyerek, ulusal yapı teknolojisi platformu kurulma olanağının araştırılması konusunu, yukarıda bahsettiğimiz AB projesi adına ACE üstlenmiş bulunuyor. Bir süredir Türkiye’de bu tür bir platform kurulması için olanakların araştırılması konusunda ACE’ye destek veren Mimarlar Odası, konuyla ilgili çevrelerin biraraya getirilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Ekim ayında Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Toplantıda platformun yapısı ve AB düzeyindeki etkinliklerinin anlatılması; Avrupa Komisyonu tarafından araştırmaya yönelik olarak hazırlanmakta olan 7. Çerçeve Programı ve sunacağı mali olanaklar hakkında bilgi verilmesi; diğer ülkelerde kurulmuş olan ulusal platformların yapısı ve güncel durumlarının anlatılması ve Türkiye’de de bir ulusal teknoloji platformu kurulması için olanakları araştırarak, bu türden bir inisiyatifin Türkiye’deki inşaat sektörüne faydalı olabilmesi için ne gibi öncelikler taşıması gerektiğinin tartışılması amaçlanıyordu.

Toplantıya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi devlet kurumlarından, ODTÜ, İTÜ, YTÜ ve Bahçehir gibi üniversitelerden, Yapı Endüstri Merkezi gibi yapı sektörüyle ilgili kuruluşlardan, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası gibi meslek kuruluşlarından ve İZODER, BİTÜDER, İMSAD gibi malzeme üretici birliklerinden, inşaat sanayicilerinin temsilcisi İNTES’ten ve ayrıca Mimarlar Odası’nın tüm ilgili kurul ve komitelerinden kişiler katılımda bulundu. Toplantıya katılmayan çeşitli taraflardan destek mesajları geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna yapı sektörüyle ilgili araştırmaların önemine değinerek, sürdürülebilirliğin bir pazarlama stratejisi olmaktan çıkartılıp yapı etkinliğinin ayrılmaz bir parçası yapılması gerektiğinden bahsetti. Toplantıya katılan Avrupa Mimarlar Konseyi Danışmanı Adrian Joyce, ENABLE projesi araştırmacı uzmanı Aleksandra Tkacz ve Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü uzmanı Christophe Lesniak yapı teknolojisi platformu ve AB’nin araştırma konusundaki çerçeve programları hakkında sunuşlar gerçekleştirdiler. Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Selin Tağmat Türkiye’deki yapı sektörünün güncel portresini çizen ve bundan hareketle Türkiye özelinde oluşturulacak platforma yönelik çeşitli fikirler içeren bir sunuş gerçekleştirdi. Ayrıca, TÜBİTAK’tan AB Çerçeve Programları Ulusal Koordimatör Yardımcısı Hüseyin Güler Türkiye’nin çerçeve programlardaki performansını aktaran bir sunuş yaparken, Bayındılık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Bülent Yalazı bakanlıkta konuyla ilgili olarak yürütülen çalışmaları aktararak bir platform önerisi getirdi. Sunuşların ardından, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Bozkurt’un başkanlığında bir tartışma ve değerlendirme oturumu yapıldı.

Bu ilk toplantıda oldukça çeşitlilik gösteren tarafların yaptığı fikir alışverişi sonucunda, Türkiye’de şu anda yapı sektörüyle ilgili araştırma yapan bir kurum bulunmadığı tespitinden hareketle, yapı teknolojisi platformu kapsamında bir örgütlenmeye gidilmesinin olumlu olacağı düşüncesi benimsendi. Bu örgütlenmenin modelinin ve nasıl geliştirileceğinin tartışılması amacıyla, 21-22 Kasım tarihlerinde Fransa-Versay’da düzenlenecek olan Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu konferansından önce bir tarihte, ilgili tüm tarafların tekrar biraraya gelerek konferansa iletilmek üzere bir niyet mektubu imzalamaları prensip olarak kabul edildi. Platformun kuruluş aşamasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Mimarlar Odası’nın koordinasyon görevini yürütmelerine karar verildi.

Yapı sektörüyle doğrudan ilgili birçok tarafın davetli katılımcı olduğu bu atölye çalışmasında yapılan sunuşlara ve toplantı tutanaklarına ulaşmak için tıklayınız:

Atölye Hakkında Bilgilendirme (Introduction to the Workshop)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel

AB’nin Araştırma Hakkında 7. Çerçeve Programı (7thFramework Programme for Research of the EU)
Christophe Lesniak, Uzman, Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü

Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (The European Construction Technology Platform)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel

“Türkiye Araştırma Alanı ve Avrupa Teknoloji Platformları” (Turkish Research Area and European Technology Platforms”)
Hüseyin Güler, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları, Ulusal Koordinatör Yardımcısı

Ulusal Yapı Teknolojisi Platformları (National Construction TechnologyPlatforms)
Aleksandra Tkacz, Araştırmacı, ASM, Kutno, Polonya

Türkiye Örneği – Yapı Sektörünün Profili ve Platforma Yönelik Fikirler
Tuğçe Selin Tağmat, Genel Sekreter Yardımcısı, Mimarlar Odası

“Yapı Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları ve Bir Platform Önerisi”
Bülent Yalazı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şube Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu hakkında daha ayrıntılı bilgi için: http://www.ectp.org

AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr